OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1.              Niniejszy dokument (zwany dalej „OWU”) stosuje się do wszystkich umów, których stroną jest  Quattro Company Sp. z o.o. z siedzibą w Praszczykach  (42-140 Panki), ul. Praszczyki 62B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000967339 (dalej „Quattro”) , w tym do czynności związanych lub poprzedzających zawarcie takich umów, z wyłączeniem zamówień składanych przez sklep internetowy solofemme.pl

2.             Każde zamówienie złożone przez Klienta będzie traktowane jako oferta zakupu zgodnie z niniejszymi OWU. Zamówienie wiąże Klienta przez okres maksymalny do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta, jeżeli Quattro w ciągu podanego terminu potwierdzi pisemnie lub emailem przyjęcie warunków zamówienia na opisany w zamówieniu przedmiot kupna lub zrealizuje dostawę.

3.             Klient ma prawo zmienić zamówienie w terminie dwóch tygodni od dnia jego złożenia albo do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Quattro, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4.             Terminy dostaw i okresy realizacji zamówienia należy podawać w zamówieniu. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów technicznych i handlowych oraz po uiszczeniu zaliczek, jeżeli takie zostały uzgodnione (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później). Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli towar jest gotowy do wysyłki w ciągu okresu realizacji zamówienia, a Klient został o tym poinformowany.

5.             Jeżeli w okresie realizacji zamówienia Klient zażąda wprowadzenia zmian w wykonaniu lub zmiany zakresu dostawy, względnie nie wypełni w terminie swoich zobowiązań, w takim przypadku okres realizacji zamówienia zostaje przerwany, a Quattro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia terminu dostawy. Quattro ma prawo do realizacji dostaw częściowych, w ustalonych przez siebie ilościach i odstępach.

6.             Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zapłata ceny następuje z góry nie później niż na 7 dni przed terminem dostawy. Zgodnie z porozumieniem zapłata ceny sprzedaży następuje na konto podane przez Quattro; Quattro nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu przelewu kwoty. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na konto Quattro. Klient upoważnia Quattro do wystawiania faktur bez podpisu.

7.             Jeżeli po zgłoszeniu gotowości do wysyłki Klient zwleka z przyjęciem dostawy lub odmawia jej przyjęcia, Quattro po upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Klientowi na piśmie, ma prawo zażądać 15% ceny sprzedaży jako kary umownej z tytułu niewykonania przez Kupującego obowiązku odbioru przedmiotu kupna. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Quattro przewyższa wartość kary umownej, Quattro może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

8.             Odebranie dostawy bez zaznaczenia stosownych uwag na dokumencie WZ, liście przewozowym lub pokwitowaniu odbioru oznacza, iż Klient nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń ilościowych i asortymentowych.

9.             Klient zobowiązany jest zbadać dostarczony towar w terminie 7 dni od jego dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

10.          Jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z zobowiązań spoczywających na nim z tytułu umowy (w szczególności nie zapłaci w terminie pełnej ceny przedmiotu zakupu), Quattro, według własnego uznania i nie naruszając jakiegokolwiek innego prawa bądź roszczenia, będzie mógł wyznaczyć okres, w którym takie naruszenie powinno zostać usunięte, a w przypadku nieusunięcia naruszenia w takim okresie Quattro będzie mogło, według własnego uznania: (i) wstrzymać dostawę lub dowolne dalsze dostawy (w zależności od okoliczności) dopóki takie naruszenie zobowiązań przez Kupującego nie zostanie naprawione; (ii) zażądać zapłaty całości lub części ceny za dowolne dalsze dostawy z góry, (iii) cofnąć upust lub upusty przyznane Klientowi;  lub (iv) przesyłając pisemne powiadomienie, odstąpić od  całości bądź części umowy z Klientem.

11.          Od odpowiedzialności z tytułu nie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, jej Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności, które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa.  Jeżeli zjawisko siły wyższej będzie trwało przez okres powyżej 60 dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

12.          Łączna odpowiedzialność Quattro z tytułu umowy (umowna, odszkodowawcza lub inna) za jakiekolwiek szkody bądź straty spowodowane w jakikolwiek sposób będzie ograniczona do ceny przedmiotu umowy.

13.          Tytułem  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Quattro ubezpiecza należności od Klientów w firmie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes S.A. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi, ograniczy lub cofnie ubezpieczenie  należności Klienta, Quattro przysługują uprawnienia określone w  pkt 10 OWU.

14.          W sytuacji, gdy Klient został objęty ubezpieczeniem i  opóźnia się on z zapłatą należności względem Quattro powyżej 30 dni, zgodnie z umową o świadczenie usług windykacyjnych pomiędzy Quattro i EULER HERMES Collections Sp. z o.o., Quattro jest zobowiązane przekazać całą należność do windykacji, z czym wiąże się obowiązek zapłaty na rzecz windykatora wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z cennikiem usług windykacyjnych EULER HERMES Collections Sp. z o.o. Wobec faktu, iż poniesienie kosztu prowizji jest niezbędne dla zachowania praw do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wierzytelności, a koszt ten związany jest z nienależytym wykonaniem przez Klienta jego zobowiązania, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Quattro kwoty odpowiadającej wysokości prowizji uiszczonej przez Quattro na rzecz EULER HERMES Collections Sp. z o.o.

15.          Przeniesienie praw i obowiązków Klienta, jak również dokonywanie potrąceń z wierzytelnościami Quattro, wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Quattro.

16.          OWU stanowią integralną część każdej umowy i obowiązują od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia przez cały okres jej trwania.

17.          Zmiany Umowy wszelkie oświadczenia i zgody w jej toku, jak i jej rozwiązanie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

18.          Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Quattro.

19.          Quattro zastrzega sobie prawo do zmiany OWU; nowe OWU wiąże Klienta każdorazowo od momentu jego doręczenia Klientowi na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną bądź też z chwilą umożliwienia Klientowi łatwego zapoznania się z treścią nowych OWU w inny sposób.