OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1.              Niniejszy dokument (zwany dalej „OWU”) stosuje się do wszystkich umów, których stroną jest  Firma SHOE DESIGN z siedzibą w Iwanowicach Dużych (42-152 Opatów), ul. Krzepicka 61, w tym do czynności związanych lub poprzedzających zawarcie takich umów, z wyłączeniem zamówień składanych przez sklep internetowy solofemme.pl

 

2.             Każde zamówienie złożone przez Klienta będzie traktowane jako oferta zakupu zgodnie z niniejszymi OWU. Zamówienie wiąże Klienta przez okres maksymalny do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta, jeżeli Firma SHOE DESIGN w ciągu podanego terminu potwierdzi pisemnie lub emailem przyjęcie warunków zamówienia na opisany w zamówieniu przedmiot kupna lub zrealizuje dostawę.

 

3.             Klient ma prawo zmienić zamówienie w terminie dwóch tygodni od dnia jego złożenia albo do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SHOE DESIGN, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

4.             Terminy dostaw i okresy realizacji zamówienia należy podawać w zamówieniu. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów technicznych i handlowych oraz po uiszczeniu zaliczek, jeżeli takie zostały uzgodnione (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później). Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli towar jest gotowy do wysyłki w ciągu okresu realizacji zamówienia, a Klient został o tym poinformowany.

 

5.             Jeżeli w okresie realizacji zamówienia Klient zażąda wprowadzenia zmian w wykonaniu lub zmiany zakresu dostawy, względnie nie wypełni w terminie swoich zobowiązań, w takim przypadku okres realizacji zamówienia zostaje przerwany, a SHOE DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia terminu dostawy. SHOE DESIGN ma prawo do realizacji dostaw częściowych, w ustalonych przez siebie ilościach i odstępach.

 

6.             Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zapłata ceny następuje z góry nie później niż na 7 dni przed terminem dostawy. Zgodnie z porozumieniem zapłata ceny sprzedaży następuje na konto podane przez SHOE DESIGN; SHOE DESIGN nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu przelewu kwoty. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na konto SHOE DESIGN. Klient upoważnia SHOE DESIGN do wystawiania faktur bez podpisu.

 

7.             Jeżeli po zgłoszeniu gotowości do wysyłki Klient zwleka z przyjęciem dostawy lub odmawia jej przyjęcia, SHOE DESIGN po upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Klientowi na piśmie, ma prawo zażądać 15% ceny sprzedaży jako kary umownej z tytułu niewykonania przez Kupującego obowiązku odbioru przedmiotu kupna. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez SHOE DESIGN przewyższa wartość kary umownej, SHOE DESIGN może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

8.             Odebranie dostawy bez zaznaczenia stosownych uwag na dokumencie WZ, liście przewozowym lub pokwitowaniu odbioru oznacza, iż Klient nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń ilościowych i asortymentowych.

 

9.             Klient zobowiązany jest zbadać dostarczony towar w terminie 7 dni od jego dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 

10.          Jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z zobowiązań spoczywających na nim z tytułu umowy (w szczególności nie zapłaci w terminie pełnej ceny przedmiotu zakupu), SHOE DESIGN, według własnego uznania i nie naruszając jakiegokolwiek innego prawa bądź roszczenia, będzie mógł wyznaczyć okres, w którym takie naruszenie powinno zostać usunięte, a w przypadku nieusunięcia naruszenia w takim okresie SHOE DESIGN będzie mogło, według własnego uznania: (i) wstrzymać dostawę lub dowolne dalsze dostawy (w zależności od okoliczności) dopóki takie naruszenie zobowiązań przez Kupującego nie zostanie naprawione; (ii) zażądać zapłaty całości lub części ceny za dowolne dalsze dostawy z góry, (iii) cofnąć upust lub upusty przyznane Klientowi;  lub (iv) przesyłając pisemne powiadomienie, odstąpić od  całości bądź części umowy z Klientem.

 

11.          Od odpowiedzialności z tytułu nie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, jej Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności, które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa.  Jeżeli zjawisko siły wyższej będzie trwało przez okres powyżej 60 dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

 

12.          Łączna odpowiedzialność SHOE DESIGN z tytułu umowy (umowna, odszkodowawcza lub inna) za jakiekolwiek szkody bądź straty spowodowane w jakikolwiek sposób będzie ograniczona do ceny przedmiotu umowy.

 

13.          Tytułem  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń SHOE DESIGN ubezpiecza należności od Klientów w firmie  Ubezpieczeniowej . W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi, ograniczy lub cofnie ubezpieczenie  należności Klienta, SHOE DESIGN przysługują uprawnienia określone w  pkt 10 OWU.

 

14.          W sytuacji, gdy Klient został objęty ubezpieczeniem i  opóźnia się on z zapłatą należności względem SHOE DESIGN powyżej 30 dni, zgodnie z umową o świadczenie usług windykacyjnych pomiędzy SHOE DESIGN i Kaczmarski Inkasso, SHOE DESIGN jest zobowiązane przekazać całą należność do windykacji, z czym wiąże się obowiązek zapłaty na rzecz windykatora wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z cennikiem usług windykacyjnych Kaczmarski Inkasso. Wobec faktu, iż poniesienie kosztu prowizji jest niezbędne dla zachowania praw do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wierzytelności, a koszt ten związany jest z nienależytym wykonaniem przez Klienta jego zobowiązania, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SHOE DESIGN kwoty odpowiadającej wysokości prowizji uiszczonej przez SHOE DESIGN na rzecz Kaczmarski Inkasso.

 

15.          Przeniesienie praw i obowiązków Klienta, jak również dokonywanie potrąceń z wierzytelnościami SHOE DESIGN, wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody SHOE DESIGN.

 

16.          OWU stanowią integralną część każdej umowy i obowiązują od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia przez cały okres jej trwania.

 

17.          Zmiany Umowy wszelkie oświadczenia i zgody w jej toku, jak i jej rozwiązanie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

18.          Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SHOE DESIGN.

 

19.          SHOE DESIGN zastrzega sobie prawo do zmiany OWU; nowe OWU wiąże Klienta każdorazowo od momentu jego doręczenia Klientowi na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną bądź też z chwilą umożliwienia Klientowi łatwego zapoznania się z treścią nowych OWU w inny sposób.