Informacje ogólne:

 1. Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.solofemme.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem serwisu oraz sprzedającym jest Quattro Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszczykach, Praszczyki 62B, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000967339.
 4. Quattro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.solofemme.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.solofemme.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. 
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Klient-Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów-Przedsiębiorców, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Quattro niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Quattro, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. 
  6. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia zamówienia jednego lub kilku Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.solofemme.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Quattro;
  9. Quattro – Quattro Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszczykach, Praszczyki 62B, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000967339;
  10. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Quattro, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 7. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 9. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na www.solofemme.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. Quattro świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.solofemme.pl, w tym:
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.
 5. Usługa konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się.
 6. Rejestracja konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 7. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać zamówienia bez rejestrowania konta Klienta. Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 8. Klient może zarejestrować konto Klienta w Sklepie na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.solofemme.pl lub zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Quattro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@solofemme.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Quattro, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 9. Quattro może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Quattro za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Quattro.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Quattro.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
   4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Quattro;
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zamówienia i dostępność towaru:

Proces składania zamówienia polega na:

  1. [KROK 1]: Wybraniu produktu.

  2. [KROK 2]: Zaznaczeniu rozmiaru (dotyczy tylko obuwia)

  3. [KROK 3]: Wybraniu opcji „Dodaj do koszyka”. Zawartość koszyka można zobaczyć klikając ikonę koszyka znajdującą się w nagłówku strony.

  4. [KROK 4]: Wybraniu opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”

  5. [KROK 5]: Wpisaniu kodu uprawniającego do zniżki [opcjonalnie] oraz wybraniu opcji ,,Przejdź do realizacji zamówienia".

  6. [KROK 6]: Zarejestrowaniu konta Klienta, zalogowaniu do istniejącego konta Klienta lub kontynuowaniu zamówienia jako ,,Gość".

  7. [KROK 7]: Podaniu adresu dostawy na jaki ma zostać dostarczona przesyłka.

  8. [KROK 8]: Wyborze formy dostawy.

  9. [KROK 9]: Wyborze formy płatności.

  10. [KROK 10]: Dokonaniu płatności (w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem systemu PayU).

W tym przypadku Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności, gdzie loguje się do swojego banku i dokonuje płatności.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, rozumianym jako każdy dzień powszedni od poniedziałku do piątku:
  a. po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Quattro za pośrednictwem systemu PayU; albo

  b. po potwierdzeniu przez Quattro złożonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu internetowego www.solofemme.pl, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu Towaru w Sklepie
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są gotowe do wysyłki. Na żądanie Klienta może być wystawiona faktura Vat. Dane do faktury należy podać w formularzu zamówienia.

Termin i koszt dostawy:

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon Klienta oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Quattro zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 3. Koszt dostawy zamówionego towaru o wartości nie przekraczającej 150 zł naliczana jest według tabeli frachtowej. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem https://sklep.solofemme.pl/content/1-formy-i-koszt-dostawy
 4. W przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 150 zł, dostawa jest bezpłatna, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku, gdy płatność jest realizowana za pobraniem, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 6. Przesyłki dostarcza firma kurierska DHL lub są realizowane w paczkomatach InPost.
 7. Przesyłki są dostarczane na terytorium Polski.
 8. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
  1. W przypadku złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku do godz. 14 – tego samego dnia,
  2. W pozostałych przypadkach – następnego dnia roboczego;
 9. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi 1-2 dni robocze.
 10. Quattro nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika.
 11. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionych produktów. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena brutto towaru i cena przesyłki.

Ceny towarów oraz płatności:

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Quattro zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za składane zamówienia:
a. pobranie przy odbiorze,
b. płatność za pośrednictwem systemu PayU.

4. Quattro zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonego sposobu płatności lub zażądania płatności z góry.
5. Wybierając płatność gotówką przy odbiorze, należność za zamówienie jest płatna w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez kuriera, ta forma płatności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 zł. Do chwili uiszczenia pełnej należności towar pozostaje własnością Quattro.
6. W przypadku odmowy odbioru przesyłki płatnej przy odbiorze, z przyczyn niezależnych od Quattro bądź przewoźnika, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy i zwrotu zamówienia do magazynu Quattro.

Uprawnienia Konsumentów:

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy informując Quattro o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Quattro bądź adres elektroniczny Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Quattro poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Quattro przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Quattro o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Quattro.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot towaru jest nieodpłatny, gdy wartość zamówienia wynosiła co najmniej 150 zł.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Quattro niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Quattro przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Quattro może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Korygowanie i anulowanie zamówień:

1. Korygowanie zamówień jest dokonywane na prośbę Nabywcy przekazaną e-mailem lub telefonicznie. Wszelkie korekty złożonego zmówienia są rozpatrywane wyłącznie do momentu, kiedy nie zostało zrealizowane.
2. Sprawdzenia stanu realizacji zamówienia można dokonać na zarejestrowanym koncie klienta, drogą e-mailową lub telefonicznie. Pracownik obsługi udzieli wszelkich informacji dotyczących stopnia zaawansowania kompletacji zamówienia.
3. Rezygnacja z zamówienia.
a. W przypadku, kiedy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane zamówienie może zostać anulowane, drogą e-mailową lub telefonicznie.
b. W każdym przypadku rezygnacji z zamówienia pracownik obsługi musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

Reklamacje:

1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przez Quattro do dostarczenia firmie kurierskiej.
3. W chwili odbioru towaru od przewoźnika Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz dodatkowo skontaktować się z obsługą sklepu kierując wiadomość na adres sklep@solofemme.pl. Podstawą reklamacji przesyłki jest stwierdzenie jej uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisanie protokołu niezgodności, w tym również zrobienie dokumentacji fotograficznej (w razie możliwości). Po stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić również stan jej zawartości i odnotować ten fakt w protokole niezgodności. Klient nie jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny nawet wtedy, gdy przesyłka będzie uszkodzona. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłki wynikające z uszkodzenia przesyłki bądź wykonania przewozu należy kierować do przewoźnika.
4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Quattro niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
7. W przypadku reklamacji Towaru należy niezwłocznie po stwierdzeniu wady zawiadomić o tym Quattro w formie elektronicznej na adres sklep@solofemme.pl opisując przyczyny reklamacji oraz przesłać wadliwy towar na adres Quattro. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i uwzględnieniu reklamacji. Celem przyspieszenia rozpoznania złożonej reklamacji do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru przez Quattro, przy czym Quattro podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Quattro z informacją o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji.
8. Okres rękojmi w przypadku Klientów-Przedsiębiorców wynosi jeden rok licząc od dnia wydania towaru Klientowi.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Quattro.

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Quattro jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Quattro stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Quattro.
5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Quattro i świadczonych przez Quattro usługach.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie.

Postanowienia końcowe:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
2. Quattro zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.solofemme.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
4. Quatro informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Umowy zawierane w Sklepie podlegają prawu polskiemu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.